มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( Creativity Thinking )

ในขณะที่คนอื่นล้มเหลว หรือไม่กล้าลงมือทำ เขาจะไม่เหมือนคนทั่วไปที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่เขาจะกล้าเสี่ยงระดับปานกลางที่คิดว่ามีการประเมินความเป็นไปได้อย่างเดียว

2. ต้องการมุ่งความสำเร็จ ( Need for Achievement )

เมื่อมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได้ พร้อมทั้งพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว  โรงพิมพ์ เขาจะมุ่งมั่นใช้พลังความคิดสติปัญหา ความสามารถทั้งหมด ทำงานหนักทุ่มเทให้กับงาน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามช่องทางที่วางไว้ โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก เขายังคงต่อสู้ต่อไป พร้อมจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงาน เกิดการเรียนรู้ถึงความผิดพลาดที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขไปสู่ความสำเร็จ พอใจภูมิใจที่งานออกมาดีเด่น จุดมุ่งหมายทางธุรกิจมิได้อยู่ที่เพื่อกำไร แต่จะทำเพื่อการขยายความเจริญเติบโตของกิจการ กำไรเป็นเพียงเครื่องสะท้อนว่าจะทำได้ เขาไม่เพียงสนใจที่ผลบรรลุเป้าหมาย แต่เขาสนใจวิธีการของขบวนการที่ทำให้บรรลุเป้าหมายด้วย

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( Creativity Thinking )

เมื่อท่านต้องการประสบความสำเร็จ ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่พอใจที่จะทำในสิ่งซ้ำๆ โรงพิมพ์  เหมือนแบบดั้งเดิม แต่เป็นผู้ที่ชอบเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา นำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมนำมาใช้กับการบริหารธุรกิจ เป็นผู้เข้าถึงปัญหาแล้วหาทางแก้ไข หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงการผลิตตลอดเวลา กล้าที่จะผลิตสินค้าที่แตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม กล้าใช้วิธีการขยายที่ไม่เหมือนใคร กล้าประดิษฐ์ค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่เข้าสู่ตลาด และเกือบทุกครั้งของความแตกต่างนั้นทำได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังกล้าคิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ พร้อมทั้งแสวงหาวัตถุดิบใหม่ๆ มาทดแทน ปรับปรุงการดำเนินงาน นำการจัดการสมัยใหม่มาใช้ผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ความคิดสร้างสรรค์นี้เขาอาจคิดขึ้นมาเอง หรือเอาแนวคิดมาจากนักประดิษฐ์ นักวิจัยผู้เชี่ยวที่ศึกษามาก็ได้

คุณแจ็ก มิน ชุน ฮู นักธุรกิจไต้หวัน มาอย่เมืองไทยท่านได้ร่วมกับ บริษัท สหวิริยา โอเอ เซ็นเตอร์ โรงพิมพ์ บุกเบิกธุรกิจคอมพิวเตอร์ในเมืองไทย ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนไทย เมื่อ 20 กว่าปีก่อนมีราคาแพงไม่ค่อยมีใครซื้อ แต่แจ็ก มองการณ์ไกล เขาจะทำในสิ่งที่ยังไม่มีใครทำ ในตอนแรกยังไม่มีตลาด แต่เราทำก่อน ตลาดก็จะเป็นของเรา แจ็กเชื่อว่า “ คนประสบความสำเร็จจะต้องทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ ” หรือไม่อยากทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *